Barneombudets anbefalinger for å sikre en god spesialundervisning

Barneombudet har gitt en rekke anbefalinger for å sikre en god opplæring også for elever med spesialundervisning. Mens Ekspertutvalgets fokus har fokus på pedagogen og elvenes vansker, er Barneombudets anbefalinger systemrettet,  knyttet til myndighetenes plikter og knyttet opp mot menneskerettighetene.

Av Jens Petter Gitlesen

Det er et hav av forskjell mellom anbefalingene til Ekspertutvalget for særskilt tilpasset opplæring og Barneombudets anbefalinger om spesialundervisning. Kort oppsummert, kan en si at mens Ekspertutvalget sparker nedover og vil frata elevene retten til spesialundervisning og endre på PPT, så påpeker Barneombudet at Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og fylkesmannen ikke har gjort jobben sin. Barneombudet vil styrke elevens rettigheter. Mens Ekspertutvalget har fokus på elevens vansker, har Barneombudet fokus på systemet som ikke ivaretar eleven.

Fra Barneombudets rapport finner en følgende anbefalinger:

 • Opplæringsloven må endres, slik at elever med spesialundervisning sikres rett til opplæring av fagperson med godkjent utdanning og kompetanse i faget/ undervisningsoppgaven. Unntaksbestemmelsen i opplæringsloven § 5-5 må kun brukes i særskilte tilfeller og dersom det er til barnets beste. Unntak skal gjøres som eget enkeltvedtak.
 • Spesialpedagogisk kompetanse må inn i lærerutdanningen.
 • Kunnskap om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og barnekonvensjonen må inn i lærerutdanningen.
 • For å sikre elevene et forsvarlig utbytte av spesialundervisningen må kunnskapsdepartementet utvikle en felles nasjonal standard for planlegging, gjennomføring og evaluering av spesialundervisningen.
 • Kunnskapsdepartementet må innføre kompetansekrav og bemanningsnorm for PP-tjenesten.
 • Kunnskapsdepartementet må sikre kvaliteten på PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid ved å utarbeide en forskrift som tydeliggjør kravene til sakkyndige vurderinger.
 • Kunnskapsdepartementet må gi PP-tjenesten en tydeligere rolle i oppfølgingen av elevens spesialundervisning.
 • Kunnskapsdepartementet må ta inn prinsippene om ikke-diskriminering og barnets beste i opplæringslovens kapittel 5.
 • Kunnskapsdepartementet må sikre at skoleeiere har tilstrekkelig kunnskap om opplæringsloven, forvaltningsloven, barnekonvensjonen og konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
 • Kunnskapsdepartementet må etablere sanksjoner overfor skoleeiere som ikke etterlever regelverket.
 • Utdanningsdirektoratet må sikre at skolene har økt oppmerksomhet på elever med funksjonsnedsettelser og lærevansker i arbeidet med det psykososiale miljøet.
 • Kunnskapsdepartementet må innføre en skjerpet aktivitetsplikt i opplæringsloven kapittel 9a når en som arbeider på skolen krenker elever.
 • Det må fremgå av opplæringsloven kapittel 5 at vedtak om spesialundervisning også skal ivareta elevers rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø.
 • Utdanningsdirektoratet må sikre at skolene har kunnskap om hvordan de skal inkludere elever med læringsvansker og funksjonsnedsettelser.
 • Kunnskapsdepartementet må sørge for at det lages en håndbok til skolene om alternative pedagogiske virkemidler til bruk av tvang.
 • Kunnskapsdepartementet må gjennomgå bruken av tvang i skolen og vurdere behovet for rapporteringsrutiner.
 • Det må lages en egen bestemmelse i opplæringsloven om at barn skal høres i PP-tjenestens sakkyndige arbeid, når kommunen fatter vedtak, i skolens arbeid med individuell opplæringsplan, og i gjennomføring og evaluering av spesialundervisningen.
 • Fylkesmannen må synliggjøre bruk av barnekonvensjonen og CRPD i sitt arbeid.
 • Fylkesmannen må i klagesaksbehandlingen undersøke kvaliteten på sakkyndige vurderinger, IOP og innhold i opplæringen.
 • Fylkesmannen må ha plikt til å vurdere kompenserende tiltak og midlertidige vedtak for å sikre elevens rettigheter og hindre læringstap.
 • Fylkesmannen må få hjemmel til å ilegge skoleeiere sanksjoner ved alvorlige eller gjentatte brudd på opplæringsloven kapittel 5 og 9a.
 • Fylkesmannen må få hjemmel til å tilkjenne eleven økonomisk- og ikke økonomisk kompensasjon for tapt opplæring.
 • Den offentlige rettshjelpsordningen må omfatte saker etter opplæringsloven kapittel 5 og 9a.
 • Kvalitet i spesialundervisningen, elevenes læringsutbytte og resultatene fra tilsyn må være en del av den årlige tilstandsrapporten til politisk skoleeier. Tiltak skal skisseres og føre til en forpliktende oppfølging.
 • Fylkesmannen må sikre barns rett til medvirkning i tilsynsarbeidet. De må informere elevene om resultatet fra tilsynet og elevene må få medvirke i oppfølgingen.
 • Kunnskapsdepartementet må iverksette et regionbasert forsøks- og forskningsprosjekt. Målet er å utvikle tiltak som sikrer kvalitet og utbytte i spesialundervisningen. Kunnskapsdepartementet må ta ansvar for at resultatene implementeres hos alle skoleeiere.

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Én kommentar til «Barneombudets anbefalinger for å sikre en god spesialundervisning»

Det er stengt for kommentarer.