Ekspertgruppen kan umulig ha regnet på forslagene sine

Jens Petter Gitlesen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Overføring av 1300 ansatte i PP-tjenesten til skolen, er ikke i nærheten av å løse skolens kompetansemangel.  Selv om 1300 PPT-ansatte overføres til skolen, så vil det i gjennomsnitt bli 0,2 flere kompetente per skole og barnehage.

Ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring gir en god beskrivelse av kompetansemangelen i norsk skole.  For sikre bedre kompetanse, så foreslår ekspertgruppen å overføre 1300 ansatte i PP-tjenesten til en veiledningstjeneste tettere på skolen.  Forslaget kan virke tilforlatelig, spesielt hvis en mener at PP-tjenesten i dag ikke gjør særlig nytte for seg. Men løsningen vil neppe bidra til å løse skolens kompetanseproblem.

I følge Utdanningsforbundets faktaark, har grunnskolen i dag 633029 elever, fordelt på 2848 skoler med 68055 lærere.  Ser en bort i fra barnehagene og den videregående skolen som også betjenes av PPT, så vil en overføring av de 1300 stillingene fra PPT, utelukkende til grunnskolen, medføre at hver grunnskole i gjennomsnitt får 0,4 flere ansatte med kompetanse.  Tar en hensyn til at PPT gjelder både barnehagen og den videregående skolen, så kan anslå kompetanseøkningen til å bli drøyt 0,2 personer per skole/barnehage. Det er vanskelig å se at ekspertutvalgets forslag vil bidra nevneverdig til kompetanseheving.

Et annet spørsmål er om en kan øke kapasiteten ved å overføre stillinger. Så lenge det ikke finnes krav eller normtall for kompetansen, så kan kommunen selv fritt bestemme kapasiteten. Hvis en ikke benytter sterkere lut, så kan en like godt tilføre skolen mer midler gjennom rammetilskuddet til kommunene.

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

6 kommentarer til «Ekspertgruppen kan umulig ha regnet på forslagene sine»

 1. Allerede før innføringen av ansvarsreformen var det en del som forutså at nærskolen ville ha et kompetanseproblem for håndtering av elever med generelle lærevansker men like fullt var daværende NFPU en pådriver for å på plass denne reformen.
  Nå 27 år etter at nevnte innser forbundsleder hos NFU at nærskolen har et kompetanseproblem men istedenfor å gjøre noe med det foreslo NFUS representanter i rettighetsutvalget å avvikle spesialskolene.
  Dette forslaget ble heldigvis sett på som så radikalt at dem fikk flertallet i mot seg.
  I tillegg uttalte stortingsrepresentanter på begge sider på en SOR-konferanse i Oslo i oktober 2016 at det ikke er aktuelt å avvikle spesialskolene.
  Dette forslaget har for øvrig støtte kun hos SAFO mens FFO som har mer enn 300 000 medlemmer sier nei til.
  Et fornuftig forslag som Arbeiderpartiet i Oslo har kommet med er å innføre fritt skolevalg for elever med spesielle behov.
  Dette bør bli nasjonal politikk.
  Ellers er jeg enig i at PPT tjenesten bør bestå slik den er i dag.

  1. Blant funksjonshemmedes organisasjoner som i høringsuttalelsene støttet en godkjenningsordning av spesialskoler var Autismeforeningen, FFO, HBF, Isaac Norge, LUPE og stiftelsen Signo.
   De funksjonshemmedes organisasjoner som støttet en avvikling av spesialskolene var Foreningen JAG, International Association for the Karlstadmodell Norge (IAKM Norge), NFU, SAFO og Uloba.

   1. Ja det er riktig og det er fordi at avvikling av spesialskolene vil være en tragedie fordi det vil føre til et eskalerende kompetanseproblem.

 2. Det Gitlesen her påpeker er helt korrekt og betyr kort og godt at ekspertutvalgets forslag til løsninger ikke er reelle løsninger. Så er også vurderingen av PP-tjenestenes arbeid svært forenklet. Sakkyndighetsarbeidet knyttet til enkeltvedtak tar kun halvparten av tjenestens arbeidstid. Spesialpedagoger og psykologer i PP-tjenesten er et helt nødvendig ledd i utredningssystemet i forkant av tilmeldinger til psykiatrien. Pp-tjenesten utreder også ulike spesifikke fagvansker og gir råd om konkrete tiltak. Om disse stillingene flyttes til skolenivå betyr da ingen ting i forhold til det å erstatte dagens ufaglærte i spesialundervisninga med kompetent personale. De faglige utredningene må uansett gjøres. Ekspertutvalgets løsninger er rett og slett helt urealistiske målt opp mot de utfordringer som utvalget selv beskriver.

Det er stengt for kommentarer.