Ekspertutvalget har glemt de viktigste tiltakene

Eva Simonsen (Foto: Tore Brøyn/Bedre skole)

 

 

 

 

 

 

 

 

Virkelighetsforståelsen i rapporten bygger på at Statped har medvirket til dagens elendige opplæringstilbud og at PPT burde jobbet annerledes. Ekspertutvalget synes ikke å se elefanten i rommet, sier Eva Simonsen.

Av Jens Petter Gitlesen

Få har mer, bredere og dypere erfaring med spesialundervisningsfeltet enn Eva Simonsen. Hun har bekledd de fleste posisjoner innen det spesialpedagogiske området som lærer, rektor og professor. De senere årene har hun engasjert seg i interessepolitisk arbeid, blant annet gjennom NFU.  Eva Simonsen har sterke meninger om ekspertutvalgets innstilling,  Inkluderende fellesskap for barn og unge . 

Hva er ditt generelle inntrykk av ekspertutvalgets rapport?

– Utvalget peker på en mengde utfordringer med spesialundervisningen, utfordringer som har vært kjent lenge. Videre pekes det på en del forhold som utvilsomt kan bedre elevenes situasjon. Det er selvsagt svært viktig med pedagogisk kompetanse og at den pedagogiske kompetansen kommer tett på eleven. En kan liste opp mange forhold som er viktige for å skape  gode barnehager og en skole for alle, men jeg stiller med tvilende til at utvalgets forslag vil medføre en bedre barnehage og skole. 

Kan du gi noen eksempler på tiltak som kanskje ikke vil fungere?

– Rapporten peker på mangel på kompetanse, kunnskap og forventninger til læring som det største problemet. En konsekvens av det er ekskluderende praksis. Hvordan denne hovedutfordringen skal løses med å fjerne retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, fremstår som en gåte. Argumentet er at ressursene til de sakkyndige vurderingene nå skal brukes nærmere eleven, men det er jo langt fra nok.

– Punktet om å styrke barnehagelærer- og lærerutdanningen med spesialpedagogisk kunnskap, er en avgjørende faktor for endring. Men dette er bare diffust omtalt som noe som bør ‘styrkes’. Det samme gjelder den andre grunnleggende forutsetningen for likeverdig opplæring, kravet om utdannete lærere også for de 25% barna med særskilte behov, ikke bare for de 75 % andre barna i barnehage og skole. Gjennom alle år har alle vært enige i at kompetansen må styrkes, men slike meninger hjelper så lite når de kun forblir meninger.

– Vi må ikke glemme at skolen inngår i et system fra Kunnskapsdepartementet til fylkeskommunene og kommunene hvor disse overordnede forvaltningsorganene også har et ansvar for å sikre at skolen fungerer slik som den skal. Rapporten peker ikke på statlige myndigheters ansvar for et styringssystem som har latt – og som lar elevgrupper forskjellsbehandles og diskrimineres systematisk. Virkelighetsforståelsen i rapporten bygger heller på at Statped har medvirket til dagens elendige opplæringstilbud og at PPT burde jobbet annerledes. Ekspertutvalget synes ikke å se elefanten i rommet. 

Hva mener du bør gjøres?

– Ekspertutvalget synes å ha en berøringsangst for spesialpedagogisk kompetanse der barna faktisk er – og der de skal lære. Rapporten framstiller forslagene sine som radikale, nærmest revolusjonerende. I realiteten innebærer de at den spesialpedagogiske kompetansen og innsikten er noe barnehagen og skolen fortatt skal tilføres utenfra, til ‘vanskene’ forsvinner. Systemet er som før, innsikten skal tilføres utenfra, fra et veilederkorps som nå er flyttet nærmere, men fortsatt ikke er en del av barnehagens og skolens indre liv, der læringen og utviklingen skal skje. Skal alle kunne få et godt tilbud i barnehage og skole, så må en sikre at barnehagen og skolen får den nødvendige kompetansen. Historien har lært oss at kommunene og fylkeskommunen ikke makter å etablere den nødvendige kompetansen for alle. Da må det  mer effektive virkemidler til, sier Eva Simonsen.

 

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

3 kommentarer til «Ekspertutvalget har glemt de viktigste tiltakene»

 1. Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) foreslår i NOU På lik linje:
  Åtte løft for å realisere rettighetene til mennesker med utviklingshemming å legge ned spesialskolene.
  Dette vil i praksis si at spesialundervisning vil bli overført til nærskoler som mangler både kompetanse og ressurser om hva de mener.
  I tillegg kommer det uttalelser fra organisasjoner for de det gjelder men ingen spør de som mottar spesialundervisning

  1. NOU 2016/17 På lik linje ble levert av Rettighetsutvalget ved Osmund Kaldheim og ble opprettet av Stortinget som et resultat av behandlingen av Frihet og likeverd. St.45. ( ikke av Nfu)
   Denne beskriver 8 løft på ulike områder og kommer med konkrete tiltak på alle de 8 feltene. Utfordringen er å få dette satt ut i livet for å bedre levekårene og livskvaliteten til utviklingshemmede generelt. Funnene de gjorde på opplæringsområdet var nokså graverende. Her har man også spurt barn-og unge med spesielle behov om opplæringa. Det samme har vært gjort i forbindelse med rapporten til Barneombudet «Uten mål og mening.» En ting er sikkert; det finnes ikke bare en løsning for de som trenger spesialundervisning. Den må uten tvil tilpasses den enkelte. Derfor blir det gjort enkeltvedtak etter par.5.1.

 2. Ekspertutvalget har kommet med et drastisk forslag når de vil fjerne retten til spesialundervisning! Dette vil i særlig grad ramme elevene med de største funksjonsnedsettelsene. At man må gjøre noen strukturelle endringer på spes.ped-feltet, er hevet over enhver tvil! Inkluderingstanken må også styrkes i mye større grad, slik utvalget riktignok understreker.
  Det å ta bort en rettighet løser selvsagt ingenting! Tvert om! Disse elevene må i større grad få utdannet undervisningspersonale, tilpassa lærebøker, faglige mål og forventninger, og ikke minst, bli inkludert i klassefellesskapet! Slik er det i liten grad i skole-Norge pr i dag. Vi må stå sammen i kampen om å få beholde denne rettigheten! Heldigvis vil det bli 3 måneders-høring på rapportforslaget.
  Det gir oss mulighet til å komme med mange konstruktive forslag til å bedre spesialundervisninga og styrke inkluderinga uten å ta bort rettigheten etter paragraf 5.1 i opplæringsloven.

Det er stengt for kommentarer.