Frykter elever vil miste opplæringsmuligheter

Ivar Stokkereit, UNICEF Norge

Av Jens Petter Gitlesen

– Det er lite trolig at alle kommuner kan ruste opp en tilstrekkelig kompetanse til å møte alle mulige behov en stor og variert elevgruppe har. Med Ekspertgruppens forslag er jeg da redd for at elever står uten reelle opplæringsmuligheter da kommunen vil mangle nødvendig kompetanse, sier Ivar Stokkereit, fagansvarlig for barns rettigheter i UNICEF Norge.

Ivar Stokkereit har lenge vært opptatt av opplæringsfeltet. Han var medlem av Rettighetsutvalget og jobber til daglig i Unicef Norge som fagansvarlig for barns rettigheter.

Hvordan vurderer du Ekspertgruppens rapport?

Det helhetlige systemet som ekspertgruppen foreslår, tror jeg det er stor enighet rundt. Det er svært positivt at det legges opp til en inkluderende og tilpasset pedagogisk praksis i barnehager og skoler, med stort fokus på tidlig innsats. Dette er i tråd med tidligere utredninger og rapporter og er etter min vurdering også en inngang som ivaretar barnas rett til opplæring på en mer tilfredsstillende måte enn dagens system. Utgangspunktet til utvalget tror jeg alle er enig i. 

–Jeg deler derimot ikke utvalgets syn når det gjelder å fjerne retten til spesialundervisning. Utvalget innfører et nytt begrep «særskilt tilrettelegging» som erstatning for både tilpasset opplæring og spesialundervisning. Dette er etter min vurdering en uheldig fremgangsmåte. Det er ingen tvil om at det også er behov for å gjøre noe med hvordan vi sikrer alle elver med behov for individuell tilrettelegging av undervisningen tilpasset opplæring. Men i dette arbeidet tror jeg det sentrale er å styrke de individuelle rettighetene, slik at alle barn får et likeverdig opplæringstilbud uavhengig av funksjonsnivå.

Hvorfor er det så viktig med rettighetsfestet spesialundervisning. Er det ikke tilstrekkelig å innføre en plikt til særskilt tilrettelegging?

– Det er liten grunn til å tro at det ikke vil være elever med behov for et tilbud utover de ordinære læreplanene og tilpasning av dette. For å ivareta disse elevens rettssikkerhet, og deres rett til opplæring mener jeg det er helt avgjørende å videreføre praksis med enkeltvedtak. I et rettslig perspektiv er det også helt nødvendig dersom eleven skal få et annet opplæringstilbud enn det som står i læreplanen, siden vi har forskriftsfestede læreplaner. Dersom en elev ikke kan nyttiggjøre seg undervisningen og har behov for individuelt tilpassede læreplaner i et fag må dette skje gjennom et enkeltvedtak.

Hva mener du om å overføre ressurser dels fra Statped og dels fra PPT til mer skolerettet arbeid?

– Spørsmålet er vanskelig. På den ene siden er det presserende å styrke undervisningen og opplæringen til alle elever med behov for tilpasset undervisning, noe som særlig handler om å sikre at det er god spesialpedagogisk kompetanse ute i skolen. På den annen sider er det også behov for gode støttesystemer som kan drive fagutvikling, veiledning og støtte til enkeltelever med særlige opplæringsbehov. Det er lite trolig at alle kommunene kan ruste opp med en kompetanse som møter alle mulige behov i en stor og variert elevgruppe. Jeg er redd for at utvalgets forslag kan medføre at noen elever vil kunne bli står uten reelle opplæringsmuligheter som følge av manglende kommunal kompetanse. 

Hva mener du regjeringen bør gjøre i fortsettelsen?

–Jeg håper at regjeringen vil følge opp forslagene fra NOU 2016: 17 På lik linje, hvor vi trekke frem behovet for å tydeliggjøre PP-tjenestens rolle, sikre at elever med behov for spesialundervisning faktisk mottar undervisning fra en lærer, og utarbeider nasjonale standarder for hvordan individuelle opplæringsplaner skal utarbeides, sier Ivar Stokkereit.

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.