Savner foreldreperspektiv og rettsikkerhet for elevene

Lise Lundh, medlem av Foreldreutvalget for grunnopplæringen

– De fleste er enige om at elever som mottar spesialundervisning ofte ikke får det skoletilbudet de har rett på. Det naturlige ville da vært å styrke elevenes rettigheter, ikke å fjerne dem, sier Lise Lundh.

Av Jens Petter Gitlesen

Lise Lundh er medlem av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), og har et særskilt ansvar for å ivareta interessene til barn med spesielle behov. FUG er et regjeringsoppnevnt utvalg som driver foreldreveiledning for foreldre fra hele landet. I tillegg er FUG høringsinstans og bidragsytere på de fleste områder som angår skole-hjem samarbeid. Lise Lundh deltok som representant for FUG i referansegruppen for ekspertutvalget som nå har foreslått å fjerne retten til spesialundervisning.

Du har representert FUG i referansegruppen og har dermed fulgt arbeidet til ekspertutvalget. Var innholdet i rapporten en overraskelse for deg?

-Forslaget om å fjerne retten til spesialundervisning møtte sterk motreaksjon fra flere tunge aktører i referansegruppen. Vi hadde vel forventet at elevenes rettsvern heller ble styrket. Det er et stort paradoks at elever som har ekstra utfordringer med å lære, blir sittende med ufaglærte assistenter i så stor grad som de gjør i dag. Å tette hullet i opplæringsloven, og sikre alle elever kompetent pedagogisk personale, hadde vært et godt skritt i riktig retning. Kvalifiserte lærere i førstelinjen ville gjort mye for å rette opp de problemene vi ser for elever med lærevansker / spesialundervisning. Og situasjonen i dag viser vel også at vi ikke kan satse på idealisme. Elevene behøver faktisk beskyttelse av loven.

Hvordan er foreldreperspektivet ivaretatt i ekspertutvalgets arbeid?

-Foreldreperspektivet og skole- hjem samarbeidet var noe av det vi etterlyste underveis i møtene med ekspertutvalget. Det kommer jo fram i kunnskapsgrunnlaget at mange elever blir undervurdert og blir møtt av lave forventninger og ”vaffelpedagogikk” istedenfor reell tilrettelagt undervisning. I tillegg vet vi at veldig mange foreldre sliter seg ut fordi de ikke føler seg hørt av skolen med sin kunnskap om eget barn. Elever med lærevansker er en sammensatt gruppe. Mange faller mellom de berømte stolene. Det er derfor ekstra viktig å opprette et godt skole-hjem samarbeid med disse foreldrene, og vise lydhørhet for foreldrenes kjennskap til sitt barn, ikke minst om hvor barnets styrker er. Å lytte til foreldrene er avgjørende for å kunne tilrettelegge riktig mener vi, og dermed for å utnytte og bygge opp under elevenes læringspotensial.

I mandatet til ekspertutvalget, legges det eksplisitt vekt på inkludering. Hva er Foreldreutvalgets erfaringer?

-Vi er enige i at det finnes potensiale for bedre og mer inkluderende læringsmiljø mange steder. Men inkludering handler etter våre erfaringer mye mer om rett tilrettelegging og kompetente lærere enn om konstant tilstedeværelse i klasserommet for alle elevene. Mange forteller at det nettopp er fleksibel bruk av mindre grupper og en-til-en undervisning som gjør det mulig å få til inkluderende og mangfoldige klassemiljø der alle elevene hører til. Elever er ulike, og noen behøver en del tid i mindre grupper, eller alene med en lærer. Mange skoler har imøtekommet dette på fleksible og gode måter. Det er som er problematisk og segregerende, er oppsamlingen av elever i permanente spesialklasser. Jeg er redd ekspertutvalgets føringer legger opp til mer segregering, dersom de elevene som ikke makter å være i klassen hele tiden, skal sluses ut av ordinær skole, sier Lise Lundh.

 

Lise Lundh har sammen med Herlaug Hjelmbrekke og Signhild Skogdal redigert boken: Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid

 

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Én kommentar til «Savner foreldreperspektiv og rettsikkerhet for elevene»

 1. Jeg må innrømme at jeg sliter litt med å forstå at NFU og andre aktører kritiserer ekspertutvalget.
  Ekspertutvalget er blant annet for å fjerne retten til at det lages enkeltvedtak.
  Dette kan da umulig overraske noen for når Thorbjørn Røe Isaksen var kunnskapsminister tok han til orde for det samme.
  Minner om at det er regjeringen som setter ned slike utvalg velger de utvalgsleder som deler regjeringens syn.
  Det beste eksempelet på dette var når Solveig Horne satte ned rettighetsutvalget som ble ledet av Høyrepolitikeren
  Osmund Kaldheim så ekspertutvalget er feil adressat for kritikken.

Det er stengt for kommentarer.