Ekspertgruppen tar ikke høyde for hvordan barnehagen og skolen styres

Jan Tøssebro, professor ved NTNU, Institutt for sosialt arbeid

– Tar en bort retten til spesialundervisning, så gjør en det enda enklere for kommunene og fylkeskommunene å ikke gi elevene det tilbudet som de har krav på, sier professor Jan Tøssebro.

En finner neppe noen som har jobbet mer med levekårene til mennesker med utviklingshemming på akademisk nivå enn professor Jan Tøssebro. Tilhørende avdeling Mangfold og inkludering, er hans forskningsfelt også svært sterkt knyttet til forholdene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet. Jan Tøssebro har klare synspunkter på rapporten fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

Hva er ditt hovedinntrykk av rapporten fra Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging?

– Utredningen er en kritisk gjennomgang av dagens situasjon på opplæringsfeltet. Kritikken som fremføres er ikke ny. Alle de uheldige forholdene som påpekes er både velkjente og veldokumenterte. Men rapporten kommer ikke med gode forslag til løsninger. Det benyttes formuleringer som «skal få hjelp og støtte», «skal få videreutviklet sin kompetanse», «skal få undervisning som er tilpasset dem» osv. Det er lett å si seg enig i alle disse «skal få», men rapporten sier ikke noe om hva som må gjøres for å sikre at barn og unge får det som de «skal få». Leser en dagens opplæringslov, forskrifter og veiledere, så vil man også der finne mange gode målsetninger. Problemet er at gode målsetninger ikke følges opp.

Hvilke tiltak er det du savner i ekspertgruppens forslag?

– Ekspertgruppens utredning tar ikke høyde for hvordan sektoren styres. Jeg sitter ikke med en quick fix løsning, det tror jeg heller ingen andre gjør. Men vi vet litt om hva som virker og hva som ikke virker. Ser en på reformen for mennesker med utviklingshemming, så forløp den svært bra de første årene da det var streng statlig styring på feltet. Når den statlige styringen avtok, så begynte utviklingen i kommunenorge å gå i motsatt retning av reformens målsetninger. Skal en lage gode styringssystemer, så må en enten gi kommunene sterke incentiver til å følge målsetningene eller på andre måter regulere kommunene. Ekspertgruppen kommer ikke med forslag til gode styringssystemer. Konsekvensen av utredningen burde vært en ny utredning om styringsmodeller.

Ekspertgruppen foreslår å erstatte PP-tjenesten med en kommunal veiledningstjeneste som er tettere på skolen og den enkelte eleven. Hva tror du om en slik løsning?

– Vi trenger utvilsomt utredninger av barn og elever. Verken i barnehagen eller skolen er det kompetanse til å dekke alle mulige behov. Slik sett er det behov for en tjeneste som kan utrede den enkelte og veilede barnehagen og skolen. På den annen side, så er det ingen hensikt i å utarbeide vurderinger som ikke blir brukt. Hvor nært skolen og det enkelte barn og eleven PP-tjenesten er, varierer nok også mye i dag. Det kan godt vise seg å være gevinster å hente ved å la PP-tjenesten jobbe litt annerledes. Også på dette feltet synes jeg ekspertgruppen kommer med interessant kritikk av dagens situasjon, mens forslaget til løsning er mer uklart.

Bør Statped bestå?

– Det er fornuftig å samle kompetanse i kompetansemiljø. Statped kunne med fordel vært tettere knyttet opp til universitets- og høgskolesektorens pedagog- og spesialpedagogmiljø slik at kompetansen ble bedre integrert i utdanningen av nye lærere. Men koblingen mellom Statped og universitets- og høgskolesektoren bør ikke være for tett. Universitets- og høgskolesektoren har også sin måte å fungere på. Blir Statped overført til universitets og høgskolesektoren, kan det være fare for at kompetansemiljøet forsvinner i stedet for å bli styrket.

– Ekspertgruppens forslag om å overføre stillinger fra Statped til kommunene, kan medføre at kompetansen smuldrer bort. Det er gjennomført slike overføringer tidligere og erfaringene er ikke overbevisende.

Ekspertgruppen foreslår å ta bort retten til spesialundervisning. Hva mener du om det forslaget?

– Tar en bort retten til spesialundervisning, så gjør en det enda enklere for kommunene og fylkeskommunene å ikke gi elevene det tilbudet som de har krav på, sier professor Jan Tøssebro.

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Én kommentar til «Ekspertgruppen tar ikke høyde for hvordan barnehagen og skolen styres»

  1. 1) Spesialundervisning blir ikke tatt bort. Den blir overført til spesialskoler.
    2) Det er ingen som har foreslått å overføre statped sine oppgaver til kommunene. Det er foreslått delt mellom fylkeskommunen og utdanningsdirektoratet.
    3) Det påstås at ansvsrsreformen var vellykket i starten.
    For meg fremstår det som en gåte at deportering av en hel målgruppe fremstilles positivt.

Det er stengt for kommentarer.